Biografija

Vesna Kopitović

V

esna(rođ. Ilić) Kopitović rođena je 21. marta 1966. godine u Novom Sadu od oca Lazara i majke Vere. Osnovnu i srednju školu završila je u Novom Sadu sa odličnim uspehom.

Obrazovanje

Medicinski fakultet upisala je 1984. godine u Novom Sadu, da bi oktobra 1989. godine diplomirala u roku i pre isteka apsolventskog staža, sa prosečnom ocenom 9,73. Tokom studija se aktivno bavila naučno-istraživačkim radom, te je još kao student bila autor u nekoliko studentskih radova koji su prezentovani u zemlji i van nje. Za postignut uspeh tokom druge, treće i četvrte godine studija primala je Univerzitetsku stipendiju grada Novog Sada, koja je dodeljivana najboljim sudentima Univerziteta. Poslediplomske studije upisala je 1989. godine, odmah po diplomiranju, na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, smer neuroendokrinologija, koje je odslušala u trajanju od dve godine i položila uspešno sve ispite predviđene programom.

Karijera

Primljena je u stalni radni odnos 1989. godine na Kliniku za ginekologiju i akušerstvo kao asistent u naučno-istraživačkom radu. Magistarsku tezu prijavila je 1990. godine iz oblasti steriliteta i asistirane reprodukcije pod naslovom: ''Komparativne vrednosti prolaktina i estradiola u serumu i folikularnoj tečnosti kod stimulisanih ovarijalnih ciklusa žena u programu vantelesne oplodnje''. Magistarsku tezu odbranila je aprila 1994. godine. Specijalizaciju iz oblasti ginekologije i akušerstva započela je januara 1990. god. a specijalistički ispit položila sa odličnim uspehom decembra 1995. godine. Izabrana je u zvanje asistenta-pripravnika za užu naučnu oblast ginekologije i akušerstva septembra 1994. godine, da bi iste godine bila aktivno uključena u nastavni rad Klinike za ginekologiju i akušerstvo, te u zvanje asistenta bila izabrana oktobra 1998. godine.

Takođe je uključena i u nastavu studentima medicine na engleskom jeziku od 1998. Doktorsku tezu iz oblasti steriliteta, pod nazivom: ''Hormonski testovi i ovarijalni krvni protok u proceni ovarijalne rezerve kod infertilnih pacijentkinja'', odbranila je decembra 2003. godine. U zvanje docenta izabrana je avgusta 2004. godine, u zvanje vanrednog profesora 2009, dok je u zvanje redovnog profesora izabrana 2014 godine. Mentor je studentima Medicinskog fakulteta, potom je mentor u nekoliko diplomskih i master radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija, kao i član mnogobrojnih komisija za odbranu radova različitog profila.

Aktivno je uključena u stručni i naučni rad Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine. Na Klinici za ginekologiju i akušerstvo od 1998. godine raspoređena je na Zavod za humanu reprodukciju, odeljenje za bračni sterilitet, da bi 1999. godine postala šef odseka za vantelesnu oplodnju, a 2003. godine šef odeljenja bračnog steriliteta gde i sada radi. Od 2006. godine postala je Upravnik Zavoda za humanu reprodukciju. Na tom mestu započinje niz novih metoda i postupaka u lečenju bračne neplodnosti koje imaju za cilj da pojednostave dotadašnju dijagnostiku i ubrzaju lečenje, a od kojih su neke: operativna histeroskopija, transvaginalna laparoskopija, metoda „termochoice“, jednodnevne dijagnostike, novih tehnologija u laboratoriji za vantelesnu oplodnju kao što su vitrifikacije gameta i embriona, preimplantaciona genetska dijagostika, kao i niza drugih metoda. Uvodi tzv. jednodnevnu dijagnostiku u sterilitetu, gde se bračnom paru na osnovu nekoliko testova koji se urade za jedno pre podne, postavi adekvatna dijagnoza bračne nepolodnosti i time daju smernice na pravi put lečenja. Ovaj način rada i uvodjenje transvaginale endoskopije po prvi put je sproveden u Srbiji počevši od 2008, godine, te je time omogućeno da Klinika za ginekologiju i aklušerstvo postane jedan od glavnih centara edukacije za lekare ginekologe iz oblasti svih endoskopskih procedura.

Završila je zvanične kurseve Evropske Akademije za ginekološku endoskopiju sa sedištem u Leuvenu, Belgija pod nazivom “ Train the trainers” te time omogućila da Klinika za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu postane zvaničan Evropski edukativni centar verifikovan od strane Evropske Akademije za ginekološku endoskopiju, a Prof. Vesna Kopitović postaje evrospki mentor i trener pri Evropskoj Akademiji za ginekološku endoskopiju. Kroz vise od 50 praktičnih i teoretskih edukativnih seminara, radionica, simpozijuma i kongresa, akreditovanih od strane Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Zdravstvenog Saveta RS, učestvovala je i organizovala edukaciju i praktičnu obuku posebno iz oblasti fertiliteta i steriliteta, endoskopije i tehnika asistirane reprodukcije kroz koje je prošlo vise od 500 lekara specijalista ginekologije i akušerstva u različitim gradovima i zdravstvenim isntitucijama naše zemlje. Predavač po pozivu je bila u vise od 40 različitih skupova širom zemlje. Kao subspecijalista fertiliteta i steriliteta rukovodilac je nastave iz subspecijalizacije fertiliteta i steriliteta od školske 2009. godine, kao i rukovodilac doktorskih studija izbornog predmeta bračna neplodnost od 2010. godine. Rukovodilac je master akademskih studija reproduktivni biolog – embriolog od 2013. godine. Član je velikog broja strukovnih organizacija iz oblasti ginekologije i akušerstva u zemlji i van nje, član je Republičke komisije za biomedicinski potpomognuto oplođenje Ministarstva zdravlja RS.

Autor je i koautor u više od 150 stručnih i naučnih radova iz oblasti ginekologije i akušerstva koje je prezentovala na mnogobrojnim skupovima u zemlji i van nje, potom i urednik nekoliko monografija, udžbenika i publikacija. Do sada je bila učesnik u nekoliko većih naučno-istraživačkih projekata kako domaćih, tako i inostranih. U okviru Nacionalnog programa za vantelesnu oplodnju finansiranog od strane RFZO i Ministartsva zdravlja Republike Srbije, nosilac je programa i vodja tima za vantelesnu oplodnju na Klinici za ginekologiju i akušerstvo, a koja je i zabeležila prvo uspešno rodjenje blizanaca iz ovog programa datuma 07.06.2007. godine. Novosadski tim za vantelesnu oplodnju zaslužan je za rođenje preko 3000 beba, što je proizvod kvalitetnog i upornog rada ovog tima.

Govori i piše engleski, a služi se italijanskim jezikom. Udata je, majka je muškog deteta.